Mini Metro

Mini Metro

Dinosaur Polo Club – Shareware – Android Windows
Mini Metro is a strategy simulation strategy video game developed by indie development team Dinosaur Polo Club. Players are tasked with constructing an efficient rail transit network for a rapidly growing city.

Tổng quan

Mini Metro là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Dinosaur Polo Club.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Mini Metro hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/08/2014.

Mini Metro đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Mini Metro Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Mini Metro!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Mini Metro cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.